Yhtiön hallinnointi | Kauhajoen Asunnot Oy

Kauhajoen Asunnot omistaa, ylläpitää ja vuokraa asuntoja – toiminta on yleishyödyllistä eli voittoa tavoittelematonta

Organisaatio

Yhtiökokous
Kauhajoen kaupunginhallituksen nimeämä edustaja

Tilintarkastajat
Yhtiökokouksen nimeämät tarkastajat

Hallitus
Yhtiökokouksen valitsemat jäsenet:
Harri Virtanen hallituksen pj.
Antti Ala-Kokko, Taija Hakola,
Sirkka Granholm ja Marko Ylinen

Toimitusjohtaja
Tuomas Kuusinen

Omistus
Kauhajoen kaupunki:
100 % yhtiön osakkeista

Huoltojen ja muiden toimenpiteiden dokumentaatio helpottaa toiminnanohjausta ja -seurantaa

Kauhajoen Asunnoilla ei ole vakituisessa työsuhteessa olevaa, palkattua henkilöstöä, vaan yhtiö on ulkoistanut sekä talohuoltotehtävien hoidon että talous- ja yleishallintonsa näihin tehtäviin erikoistuneille paikallisille mikro- ja pienyrityksille. Hallituksen valitsemana toimistona hallintoa hoitaa:

Suupohjan Tili-Isäntä Ky

Marjo Hietikko-Kaukola
Vuokraustoimi, asukasvalinta, vuokranperintä

Tuomas Kuusinen
Yleishallinto, hallituksen päätösten toimeenpano, asukashallinto, asukasvalinta

Osa Kauhajoen kaupunkikonsernia

Kauhajoen Asunnot on juridisesti itsenäinen mutta kokonaisuudessaan Kauhajoen kaupungin omistama osakeyhtiö. Kaupunki emoyhteisönä ohjaa konserniin kuuluvia yhtiöitä noudattamaan yhteistä konserniohjetta ja hyvää hallintotapaa ja se määrittelee myös yhteisöjen tavoitteet kullekin talousarviokaudelle. Kaupungilla on myös edustaja Kauhajoen Asuntojen hallituksessa. Operatiivisesta konserniohjauksesta ja strategisen johtamisjärjestelmän toiminnasta vastaa Kauhajoen kaupungin konsernijohto.

Konserniyhteisöt raportoivat omasta toiminnastaan ja taloudestaan kaupunginhallitukselle, joka taas välittää tietoa näistä kaupunginvaltuustolle konsernitilinpäätöksen yhteydessä. Myös yhteistyö kaikkien kuntakonsernin sisäisten toimijoiden välillä on tärkeää, jotta kaupunkilaisten yhteistä hyvää edistävät hankkeet saadaan toteutettua onnistuneesti.

Lisätietoja

Vuokra-asuminen on yhteispeliä

Vuokrataloyhtiön hallinnointi ei välttämättä ole kaikille tuttua sen arkipäiväisyydestä huolimatta. Voit lukea tästä, miten asioita hoidetaan yhtiössä ja miksi asukkaat ovat toiminnassa kaiken keskiössä.

Kuka tekee ja mitä: Kauhajoen Asunnot

Kun samassa kiinteistössä asuu useita ruokakuntia ja yhteiset tilat sekä piha-alueet jaetaan kanssa-asujien kesken, on yhteisten pelisääntöjen noudattaminen tavallistakin tärkeämpää. Suurissa kiinteistöissä tehtävää riittää ja käytännön syistä eri toimijoilla on erilaisia rooleja toiminnassa. Vuokra-asuminen eroaa hotelliasumisesta jo siinä, että vuokralaisen odotetaan osallistuvan oman kotinsa ja sen ympäristön ylläpitoon ennalta sovituin osin, mikä toisaalta näkyy vuokra-asunnon hintalapussakin: yksi yö vuokra-asunnossa ei maksa hotelliyön hintaa.

  • Yhtiön isännöitsijä huolehtii siitä, että tyhjiin asuntoihin saadaan uusia asukkaita, että yhtiön kassassa riittää rahaa kiinteistöjen ylläpitoon ja muihin kuluihin vuokrankannon kautta ja se valvoo myös hallinnollisia toimenpiteitä suorittamalla sitä, että elämä vuokrataloissa noudattaa sitä yleisesti säänteleviä lakeja (näitä kun Suomessa riittää).
  • Huoltoyhtiö taas huolehtii kiinteistöjen teknisestä isännöinnistä eli etenkin peruskunnossapidosta ja vikojen korjauksesta asukkaiden ja yhtiön muiden yhteistyökumppaneiden ilmoitusten sekä yleisten aikataulujen perusteella.
  • Vuokralaisella on suuri vastuu siitä, että ns. oma tontti pysyy puhtaana ja turvallisena, sillä heidän odotetaan noudattavan talon järjestyssääntöjä ja he vastaavat myös samassa huoneistossa asuvien henkilöiden sekä vieraidensa tekemisistä kiinteistön alueella.

Historia vaikuttaa nykyaikanakin

Kiinteistöjen rakennus- ja peruskorjausvaiheessa saadusta ARA-rahoituksesta johtuen Kauhajoen Asuntojen erityisenä velvoitteena on tarjota edullisia vuokrakoteja asumiskäyttöön Kauhajoella hakijoiden asunnontarve huomioiden. Valtion odotuksena rahoittajana on, että koska se on tukenut sekä vuokrakiinteistöt kaupungissa omistavaa yhtiötä että kiinteistöissä asuvia asukkaita, nämä myös ajan mittaan kantavat kortensa kekoon, omien kykyjensä mukaan, yhteisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi sekä kohtuuhintaisen asumisen pitämiseksi kaikkien ulottuvilla. Yksin toimimalla kukaan osapuolista ei tavoitteisiinsa pääse, vaan osallistumista vaaditaan niin yhtiöltä itseltään kuin sen kaikilta asukkailta ja yhteistyökumppaneiltakin.

Miten asukkaiden ääni kuuluu hallinnossa

Asukasdemokratian yksi tarkoitus on huolehtia siitä, että vuokralaiset saavat äänensä kuuluviin yhtiön hallinnossa esimerkiksi vuokran ja muiden maksujen suuruudesta päätettäessä sekä huoltopalveluita hankittaessa, koska nämä asiat vaikuttavat niin suorasti vuokralaisten elämään. Hallintoa ohjaa kuitenkin myös omakustannusperiaate, joka edellyttää sitä, että toiminnassa syntyvät kulut saadaan katettua vuokrista ilman lisätukia – voittoa yhtiön ei odoteta tuottavan eikä se sen toimenkuvaan sopisikaan, mutta tappiollisena ja ilman maksukykyä ei liiketoimintaa toisaalta voida pyörittää. Laskut kun on maksettava tai luotto loppuu lyhyeen.

Näiden realiteettien kanssa tasapainottelu opettaa myös asukkaita etsimään kekseliäitä, kustannustehokkaita ratkaisuja ja miettimään, miten yhtiön asiat saataisiin järjestymään kaikkien tai ainakin asukkaiden enemmistön parhaaksi ketään silti syrjimättä – demokratia kun on miltei suora vastakohta harvainvallalle. Myös kykyä kompromisseihin kysytään vuokra-asumisessa, sillä ihan aina päätökset eivät ole kaikille mieleisiä, mutta niiden kunnioittamista odotetaan silti kaikilta asukkailta.

Jokainen asukas on tärkeä osa kokonaisuutta

Omasta osuudesta huolehtiminen ja muiden huomioon ottaminen on tarpeen muutoinkin mm. viihtyisyyden ylläpitämiseksi, sillä huoltoyhtiön pääasiallinen tehtävä ei esimerkiksi ole siivota roskia asukkaiden jäljiltä eikä likainen piha juuri houkuttele uusia asukkaitakaan. Kiinteistön siisteyden ylläpidosta vastuussa ovat ensisijaisesti sen vuokralaiset. Jos talon jokainen asukas pudottaa yhden roskan, on piha pian sotkuinen. Toisaalta mikäli roskat laitetaan keräysastioihin muitta mutkitta, pysyy pihakin edustavana.

Kaikella on hintansa ja huoltotarpeen määrä näkyy ajan mittaan vuokrissa: mikäli asukkaiden vastuuta siisteyden ja turvallisuuden ylläpidosta omassa huoneistossa ja tontilla joudutaan kasvavissa määrin ulkoistamaan huoltoyhtiölle, joudutaan kustannusten kattamiseksi myös kuukausivuokria ennen pitkää nostamaan. Tällainen valitettava kustannusten kasvu voidaan helposti erottaa esimerkiksi materiaalien hinnannoususta johtuvasta, koska ensimmäisessä tapauksessa lisäkulut voitaisiin oikein toimimalla eliminoida kokonaan. Korotukset ovat aina kivuliaita etenkin niille asukkaille, joiden talous on heistä itsestään riippumattomista syistä tiukilla eikä säästötililtä löydy puskurirahastoa. Näin yksittäisten henkilöiden välinpitämättömyys sattuu vuokransa maksaviin ja siisteyttä ylläpitäviin pienituloisiin, eikä tällaisen voida katsoa olevan oikein tai kohtuullista.

Jos taas vuokrista, huoneistoista ja piha-alueista huolehditaan kuten on tarkoitus, säästyneet rahat voidaan käyttää kiinteistöjen kunnostamiseen ja parannustöihin sekä muihin viihtyisyyttä ja asumismukavuutta parantaviin toimiin. Korkea vuokrausaste ja sujuva vuokrankanto varmistavat sen, että rahaa löytyy kiinteistöjen kehittämiseen ja esimerkiksi kerrostalokohteista saadaan kaikenikäisille helppokulkuisia. Havaittuihin epäkohtiin puuttuminen asiallisesti vuokralaisten käytössä olevia kanavia pitkin siis kannattaa, sillä pitkällä aikavälillä se pitää oman vuokran kohtuutasolla ja asumismukavuuden korkeana. Ilmoituksia epäkohdista vastaanottaa isännöitsijä.

Miksi ongelmiin puututaan ja miten

Jotta kaikki olisivat selvillä siitä, miten vuokrasuhteen aikana toimitaan, jaetaan kaikille vuokralaisille sekä kopio vuokrasopimuksesta että talon järjestyssäännöt. Ne käydään vuokralaisen kanssa läpi vuokrasopimusta allekirjoitettaessa ja toisinaan niistä on myös syytä muistuttaa. Yhteisillä säännöillä pyritään huolehtimaan siitä, että kaikki asukkaat tekevät osansa sen eteen, että kiinteistö on viihtyisä ja turvallinen asuinpaikka kaikille samalla kun menot pysyvät hillittyinä.

Koska muiden vuokralaisten kannalta ei ole reilua tai tasa-arvoista, että säännöt olisivat täysin erilaiset joillekin asukkaille, yhtiö pyrkii puuttumaan poikkeamiin aina käytössään olevia keinoja käyttäen (huomautukset, varoitukset; jatkuvien häiriöiden ja muiden merkittävien poikkeamien kohdalla myös vuokrasopimuksen purku vuokraustoimintaa sääntelevän lain mukaisesti). Yhtiö suhtautuu järjestyssääntöjen rikkomiseen sen vaikutusten edellyttämällä vakavuudella, sillä lievimmilläänkin esimerkiksi autojen parkkeeraaminen piha-alueelle tarkoittaa sitä, että talon pelastustiet eivät ole tällöin hälytysajoneuvoille esteettömät ja talviaikaan myös yhtiön vastuulla olevasta liukkaudentorjunnasta huolehtiminen vaikeutuu. Varautuminen onkin kaikkien vastuulla ja siinä aivan pienilläkin teoilla on vaikutusta.

Vuokralaisen oikeuksien lisäksi asukkailla on siis yksilöinä myös vastuita. Vaikeimmissa tilanteissa joudutaan punnitsemaan keskenään muiden asukkaiden oikeutta kotirauhaan tai terveelliseen, turvalliseen ympäristöön ja yksittäisen henkilön selviytymistä vuokralla asujan velvoitteista sekä tämän mahdollisuuksia järjestää itselleen korvaava asunto tukitoimia käyttämällä tai ilman niitä. Kauhajoen Asunnot tekee tällaisissa tilanteissa yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa, jotta asunnottomuudelta vältytään, mikäli katsotaan, että henkilö ei selviä itsenäisestä asumisesta yhtiön kohteissa.

Ongelmien ehkäisystä

Vaikka kaikki tilanteet eivät koskaan ole odotettavissa, vaikeuksien kohdatessa yhteydenotto asiakaspalveluun kannattaa tehdä mahdollisimman aikaisin, ennen kuin ongelmat alkavat kärjistyä tai kasaantua ja solmujen avaaminen alkaa olla haastavampaa. Selvitämme avuntarvetta sekä eri vaihtoehtoja kussakin tilanteessa ja ohjaamme asukasta myös ottamaan yhteyttä muihin tahoihin, mikäli näistä voisi hänen tilanteessaan olla apua. Toivomme asukkailtamme rohkeutta ottaa asia puheeksi, niin saamme yhdessä pyörät pyörimään ja asiat parempaan suuntaan. Yksin ei ongelmien kanssa kannata jäädä.

Lopuksi

Kaikkien on hyvä muistaa, että suurin osa vuokralaisista maksaa vuokransa ajallaan ja pitää kodistaan hyvää huolta, onhan kyseessä heidän kotinsa ja heidän oman naapurustonsa viihtyisyys. Kenenkään tilannetta ei myöskään kannata ruveta sitä tarkemmin tuntematta ruotimaan, sillä yksityisyys sekä kotirauha kuuluvat kaikille. Huomautuksista ja yleisestä viestinnästä asukkaille vastaa isännöitsijä.

Vuokra-asumisen yleistyessä vuokralla asuu ihmisiä eri elämäntilanteissa ja samalla kun jotkut saattavat pitää asunnon vuokraamista välivaiheena ennen omistusasunnon hankkimista, voivat toiset arvostaa vuokra-asumista muun muassa sen helppouden, joustavuuden ja yleisen kustannustason ennustettavuuden ansiosta. Kaupat sekä palvelut ovat Kauhajoella lähellä ja asunnon irtisanomisaika on kuun lopusta yksi kuukausi, jos unelmatyö löytyy vähän kauempaa eikä yhdessäkään taloistamme odoteta asukkaiden ryhtyvän korjaamaan rännejä tai saapuvan lumitalkoisiin taikka leikkaamaan nurmikkoa. Meille kun riittää pitkälti, että huoltohenkilöstömme työturvallisuus on reilassa ja homman hoitaminen on tehty heille helpoksi eli asukkaiden omaisuus on joko siististi kotona, varastossa tai omassa parkkiruudussa ja roskat roskiksessa.

Yhteisistä pelisäännöistä tiedottamisen pyrkimyksenä on, että jokainen yhtiön kiinteistössä asuva tai vieraileva henkilö tietää heti kynnyksellä, mitä heiltä odotetaan, olivat he sitten asuneet Kauhajoella 7 kuukautta tai 70 vuotta. Yhteiset säännöt myös auttavat ehkäisemään ristiriitoja, koska ilman niitä yksilöiden välillä saattaisi olla huomattaviakin eroja sen suhteen, mitä heillä on omasta mielestään oikeus odottaa isännöitsijältä, huoltoyhtiöltä tai naapureiltaan ja eriävien näkemysten kohdatessa voisi syntyä jopa kitkaa tai suoranaisia hankauksia.

Ristiriitojen ehkäisy sekä se, että kaikki viihtyvät asunnoissaan on yhtiölle tärkeää. Näin lopuksi onkin syytä kiittää asukkaitamme yhteisten sääntöjen noudattamisesta ja muiden huomioon ottamisesta, sillä ilman heidän panostaan olisi työmme huomattavasti hankalampaa. Kiitos, kauhajokiset!

Takaisin ylös