Kategoriat
Asumisviihtyvyys Oppaat Vuodenajat Yleinen

Asukaskokous 2022 | Kauhajoen Asunnot

Asukaskokoukseen tervetulleita ovat kaikki Kauhajoen Asuntojen vakituiset asukkaat
Kuvituskuva: Pexels-kollaasi

Asukaskokous on osa ARA-rahoitteisten vuokratalojen asukasdemokratiaa. Asukasdemokratian keinoin vaikutetaan vuokralaisille tärkeisiin asioihin myös Kauhajoella. Mitä vuoden 2022 asiakaskokouksessa päätettiin? Katso tästä asialistan kohokohdat!

Pikalinkit

Pääset hyppäämään suoraan haluamaasi osioon klikkaamalla alla oleviin pikalinkkeihin.

Jos vuokratalojen hallintoasiat eivät ole aivan kirkkaana mielessä, osiosta “Mistä asukaskokous päättää” löydät lyhyen tiivistelmän siitä, mikä oikein on asukaskokousten ja asukasdemokratian perimmäisenä ideana. Kohdasta ”Miten Kauhajoen Asuntojen arjessa toimitaan” voit taas lukea lisää yhtiön nykykäytännöistä ja -periaatteista. Kappaleiden lopussa olevat Takaisin ylös -linkit palauttavat sinut niihin klikatessasi tähän kohtaan.

Tiivistelmä vuoden 2022 asukaskokouksesta

Keskiviikkoiltana 27.4.2022 järjestettyyn asukaskokoukseen osallistui 11 asukasta sekä 4 yhtiön edustajaa ja yhteistyökumppania. Kiitämme kaikkia paikalle tulleita ajan varaamisesta yhteisten asioiden hoitamiselle, keskusteluihin osallistumisesta sekä asukasdemokratian edistämisestä!

Kokouksessa esiteltiin yhtiön toiminnan nykytilannetta, keskusteltiin talojen asioista osallistujien nostamien teemojen mukaisesti sekä pohdittiin ratkaisuja tunnistetuille ongelmille.

Kokoukseen osallistujia tervehtivät esityslista, esite ja kasvomaski.
Valokuva: Tuomas Kuusinen

Asukkaiden ääni hallinnossa

Asukkaiden äänitorvena toimii jatkossakin hallituksen asukasjäsen. Asukastoimikunta Kauhajoen Asuntojen kiinteistöissä on toiminut viimeksi 10 vuotta sitten Karjakujalla, minkä jälkeen asukkaita on yhtiön hallinnossa edustanut asukkaiden ehdolle asettama ja hallituksen vahvistama asukasjäsen. Tällöin myös tulevien asukaskokousten koolle kutsuminen jää yhtiön tehtäväksi.

Vuoden 2022 kokouksessa asukkaiden ehdokkaaksi hallitukseen valittiin Sirkka Granholm. Kokenut ehdokas on toiminut asukasjäsenenä yhtiön hallituksessa jo pitkään, osallistunut aktiivisesti kuukausittaisiin kokouksiin ja nostanut kokousten asialistoille säännöllisesti asukkaiden toiveita sekä näkökantoja. Kauhajoen Asuntojen yhtiökokous tekee päätöksen asukasjäsenen lopullisesta valinnasta uudelle kaudelle toukokuussa 2022.

Asukkaiden nostamia asioita

Piha-alueiden kuoriutuessa kevään tullen lumivaipastaan kevätsiivous nousi kokouksessa ajankohtaiseksi: ruusupensaille etsitään kevään mittaan ratkaisua ja puiden leikkauksia lisättiin työlistalle hoidettavaksi. Myös tupakantumppien asiallista hävittämistä peräänkuulutettiin, vastuu niiden jäteastioihin laittamisesta kuuluu toki tupakantumppeja tuottaville tahoille.

Järjestyssäännöt nousivat myös puheenaiheeksi ja yksittäisistä kohdista mm. autojen pysäköinti, pelastustiet ja jätteiden lajittelu erottuivat puheissa. Asukkaat kokivat olevan melkoisen epäreilua, että muiden hoitaessa asiansa odotetusti eli yhteisten pelisääntöjen mukaan yksittäiset asukkaat sen sijaan jättävät oman tonttinsa hoitamatta, mikä sitten vaikuttaa negatiivisesti muiden käytökseen ja yleiseen mielialaan.

Muun muassa autojen pysäköintiin liittyvien sääntöjen, omaisuuden piha-alueilla säilyttämistä koskevien rajoitusten tai jätteiden lajittelukäytäntöjen ei pitäisi tulla asukkaille yllätyksenä, koska ne käydään läpi jo ennen sisäänmuuttoa. Muistinvirkistystä tapahtuu erinäisten muistutusten ja tiedonantojen kautta. Välinpitämättömyyden tai elämänhallinnan käsistä luisumisen ei kukaan soisi kroonistuvan asukaskunnassa, koska sen voidaan odottaa aiheuttavan kasautuessaan vain lisää ongelmia asioiden hoitamiselle ja asumismukavuudelle.

Ilahduttavan positiivisiakin puheenvuoroja kuultiin: osallistujista löytyi henkilöitä, jotka ovat solmineet vuokrasopimuksensa jo kolmisen vuosikymmentä sitten ja viihtyneet koko ajan samalla paikalla, samassa vuokrakodissa (asunnon kodinkoneista toki oli menossa jo kolmas sukupolvi). Hyvä sijainti ja kotiutuminen asuntoon ovat näiden asukkaiden mukaan olleet vaikuttaneet viihtymiseen suuresti. Kokemukset voidaan ottaa aivan esimerkillisinä onnistumisina, sillä Kauhajoen Asuntojen tavoitteena ei ole olla vain katto ja seinät Kauhajoella, vaan ihan vuokralaisen oma koti… ilman omistusasunnon työkuormaa ja huolenaiheita.

Asukaskokouksessa keskusteltiin asukkaita koskettavista asioista
Kuvituskuva: Pexels-kollaasi

Yhtiön kehityskohteista

Asuntojen vuokrausaste, vuokranmaksun sujuvuus sekä korjaustarpeet vaikuttavat merkittävästi yhtiön taloudelliseen tilaan. Rahahanojen ollessa tiukalla ja korkojen noustessa myös kehityshankkeita joudutaan arvioimaan tiukasti niiden tuottamien kustannusten ja hyötyjen perusteella. Perusasioista kuten turvallisuudesta ei kuitenkaan tingitä.

Ongelmakohtiin puuttumisen keinojen työstämistä jatketaan myös Kauhajoen Asuntojen toimistolla ja enemmän elämänhallinnan tukea vaativat asukkaat pyritään ohjaamaan asianmukaisten tukipalveluiden piiriin, mikäli yhteisöllinen asuminen vuokrataloyhtiössä tuottaa jatkuvia haasteita.

Asukaskokouksen järjestäminen on vasta asukasdemokratian minimitasoa

Yksinkertaisella laskutavalla yhtiön noin 300-päisestä asukaskunnasta oli keskiviikkona edustettuna – vähän pyöristettynä – noin 3 % ja tilaa kokouspöydässä sekä kahvitukseen varattuja rusinapullia olisi riittänyt huomattavasti suuremmallekin joukolle. Toivommekin tulevina vuosina lisää osanottajia kokoukseen, jotta yhä useamman asukkaan ääni pääsee kuuluville yhtiön suunnittelutyössä ja päätöksenteossa. Olisi nimittäin melko rohkeaa olettaa, että hyvin pieni joukko tietäisi aivan kaiken tarvittavan yhtiön muiden asukkaiden elämästä tai ajankohtaisista asioista ilman aktiivista kommunikaatiota asioista.

Kun ihmiset tapaavat ja keskustelevat asioista, tieto kulkee ja mukaan tulee uusia näkökulmia
Kuvituskuva: Pexels-kollaasi

Mikäli osallistumiselle kaivataan uusia tapoja tai vaihtoehtoisia kanavia, kuulemme niistä toimistolla mielellämme. Nykymuodossaan asukaskokous pohjautuu ARA:n määräyksiin, mutta olemme valmiita miettimään vaihtoehtoisia toteutusmuotoja kunhan kaikilla asukkailla on yhtäläiset mahdollisuudet osanottoon.

Lisätietoja

Tämän artikkelin loppuosasta löydät yleisempää asukasdemokratiaan liittyvää tietoa, jos osallistuminen ja asukasdemokratian edistäminen Kauhajoen Asuntojen kohteissa kiinnostavat. Kiitämme kaikkia aiheeseen liittyvästä mielenkiinnosta ja rohkaisemme ottamaan yhteyttä, jos mieleen tulee aiheeseen liittyviä kysymyksiä!

[Takaisin ylös]

Vuoden 2022 asukaskokouksen ohjelma

Asukaskokousta pohjustettiin jo kevään 2022 asukastiedotteessa, jossa tiedotettiin myös toimiston muutosta sekä huoltoyhtiön nimenvaihdoksesta. Koska uudelle toimistolle ei Kauhajoen Asuntojen koko asukaskuntaa hyvälläkään kevätkelillä millään mahdu, sopivia tiloja etsiskeltiin yhteistyössä Kauhajoen kaupungin kanssa. Viralliset kokouskutsut lähtivät matkaan 20.4.2022 seuraavin tiedoin…

 • Aika: Keskiviikko 27.4.2022 klo 17:00 eteenpäin
 • Paikka: Kauhajoen kaupungintalo, Pihakabinetti
 • Esityslista:
  • Kokouksen avaus
  • Asukastoimikunnat
  • Muut esille tulevat asiat
  • Kokouksen päättäminen

Arki-iltana kahvikupponen tai parikin tuli tarpeeseen tarpeen täyden työpäivän päätteeksi ja kaupungintalolla pidetyssä kokouksessa kahvitarjoilusta pääsivätkin nauttimaan kaikki halukkaat osallistujat.

Kauhajoen Asuntojen asukaskokous kaupungintalolla 2022
Valokuvat: Tuomas Kuusinen / Kauhajoen Asunnot

[Takaisin ylös]

Mistä asukaskokous päättää?

Asukasdemokratia asukaskokouksineen perustuu lakiin yhteishallinnosta vuokrataloissa eli yhteishallintolakiin (649/1990). Lain tarkoituksena on vuokratalojen asukkaille päätösvaltaa sekä mahdollisuuksia omaa asumistaan koskevissa asioissa. Asukkaita päätöksentekoon osallistamalla voidaan optimoida talojen kunnossapitoa ja hoitoa sekä lisätä asumisviihtyvyyttä, ovathan asukkaat oman asuinympäristönsä kokemusammattilaisia. Asukasdemokratian työkalujen kautta asukkaat saavat tietoa, voivat osallistua ehdotusten ja päätösten valmisteluun, antaa lausuntoja, valvoa päätösten toimeenpanoa sekä päättää yhteisesti asioista. Asukasdemokratiasta aiheutuvat kustannukset katetaan vuokrilla.

Yhteishallintolaissa mainittuja toimielimiä ovat mm. asukkaiden kokous ja asukastoimikunta. Asukkailla on myös oikeus nimetä ehdokkaita yhtiön hallitukseen.

 • Asukkaat kokoontuvat vähintään kerran kalenterivuodessa joko asukastoimikunnan tai kiinteistöjen omistajan kutsusta.
 • Asukaskokous voi delegoida asukkaille yhteishallintolain mukaan kuuluvat tehtävät asukastoimikunnalle. Toimikunnan toimikausi, jäsenten lukumäärä ja heidän valintatapansa päätetään asukaskokouksessa. Enimmillään toimikausi on kaksi vuotta. Toimikunnan sijasta voidaan nimetä myös luottamushenkilö.
 • Asukkaat voivat nimetä ehdokkaita vuokrataloyhtiön hallitukseen, kuitenkin niin että yhtiöllä on oikeus päättää siitä, kuka ehdokkaista valitaan asukasjäseneksi hallitukseen. Yli viiden jäsenen hallituksiin valitaan vähintään kaksi asukasjäsentä, pienempiin vähintään yksi. Asukasjäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillakin hallituksen jäsenillä.
 • Halutessaan seurata yhtiön talouden ja hallinnon hoitoa asukkaat voivat valita tehtävään myös erillisen valvojan.
 • Henkilövalinnat tehdään tavallisesti enemmistöpäätöksinä, mutta asukaskokous voi päättää myös muusta vaalitavasta.

Käytännössä asukaskokousten kokoon kutsuminen kuuluu asukastoimikunnalle, mutta koska sellaista ei toimikaudelle ole valittu, vuoden 2022 kutsut lähetti omistajan edustaja. Suuri osa muista asukkaille kuuluvista tehtävistä oli delegoitu asukasedustajille (mm. asukkaiden edustaminen yhtiön hallituksessa). Korona-aikana laajamittaisia kokouksia on ollut vähemmän ja myös hallituksen kokouksia on pidetty etänä.

ARA on julkaissut vuokratalojen asukkaille 40-sivuisen oppaan Asukasdemokratia tavaksi taloon (linkki aukeaa uudessa välilehdessä), joka on luettavissa netissä pdf-muodossa. Siihen kannattaa tutustua, jos asukasdemokratia aihepiirinä kiinnostaa. Seuraavista osioista löytyy tiivistelmä oppaan tärkeimmistä kohdista.

Asukasdemokratian vähimmäistaso

 • Omistaja: Kutsuu kokoon ensimmäisen asukaskokouksen ja huolehtii talon asioista viestimisestä.
 • Asukkaat: Asukkaille osallistuminen talon hallintoon on täysin vapaaehtoista, mutta toiminnan ulkopuolelle jättäytyminen tarkoittaa myös omien vaikutusmahdollisuuksien käyttämättä jättämistä. Aktiivisuus on muutoinkin tarpeen: asukaskokousten päätökset ovat enemmistöpäätöksiä, joten mikäli asukas haluaa ehdotuksensa hyväksyttävän, on asiaa ajavan tahon syytä mobilisoida taakseen myös äänivaltaisia kannattajia.
Asioista päätetään yhdessä, joten tuen saaminen omille ideoille on tärkeää
Kuvituskuva: Pexels-kollaasi

Kokouksen kulku

Asukaskokous on melko määrämuotoinen. Kokoukselle valitaan puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa joko yksimielisesti tai äänestämällä. Omistajan edustajalla ei ole kokouksessa äänioikeutta, mutta tämä voi toimia kokouksen teknillisenä puheenjohtajana tai sihteerinä.

Kokouksen avaus

 • Kokouksen tarkoituksen esittely

Kokouksen järjestäytyminen

 • Jos puheenjohtaja valitaan äänestämällä, tulee kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todeta ennen vaalia.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden tarkastaminen:

 • Asukaskokouksen kutsut tulee jakaa vähintään viikkoa ennen kokousta, joten kutsujen päivämäärä tarkastetaan
 • Asukaskokous on päätösvaltainen, kun yksikin äänioikeutettu asukas on noudattanut kutsua ja tullut kokoukseen. Tämä tarkastetaan toteamalla kokouksen läsnäolijat ja selvittämällä heidän äänioikeutensa.
 • Äänioikeus sekä vaalikelpoisuus kokouksessa on kaikilla 18 vuotta täyttäneillä henkilöillä, jotka asuivat Kauhajoen Asuntojen vuokrahuoneistoissa. Vaalikelpoisuus tarkoittaa sitä, että voi tulla valituksi johonkin luottamustoimeen. Liike- tai toimistotilan haltijalla on yksi ääni per liikehuoneisto mutta ei vaalikelpoisuutta.

Työjärjestyksen eli esityslistan vahvistaminen

 • Puheenjohtaja vahvistaa kokouskutsussa mainitun työjärjestyksen jos kukaan ei halua esittää muutoksia järjestykseen.

Tietojen antaminen

 • Koska kaikki osallistujat eivät välttämättä ennestään tunne yhtiön hallintorakenteita ja -periaatteita tai taloudellista tilannetta, voidaan tiivistetysti läpi käydä mm. yhteishallintolaki, vuokrien määrittämisen periaatteet sekä omistajayhteistön ja hoito-organisaation esittelyt

Päätöksenteko

 • Asukkaiden yhteistoiminnan järjestäminen asukkaiden valitsemien toimielinten kautta: Asukastoimikunta / luottamushenkilö / valvoja sekä asukasedustajat yhtiön hallintoon
 • Muut asukkaiden esittämät asiat

Kokouksen päättäminen

 • Kokouksen jälkeen voi olla vielä vapaata keskustelua ilman muodollisuuksia tai sihteerin tekemiä kirjauksia.
Toivomme vuoden asukaskokoukseen 2023 ennennäkemätöntä yleisöryntäystä
Kuvituskuva: Pixabay | Pexels

Mitä kokouksessa tekevät seuraavat keskeiset henkilöt?

Kokouksen puheenjohtaja

 • Puheenjohtajan tulee huolehtia siitä, että asiat käsitellään kokouksessa sovitussa järjestyksessä ja päätöksiä tehdään vain asialistalla mainituista asioista.
 • Puheenjohtajan luvalla myös muista asioista voidaan keskustella. Puheenjohtaja jakaa puheenvuorot niille, jotka haluavat käyttää kokouksessa puheoikeuttaan.
 • Jos kokouksessa nostettuja asioita lykätään muiden toimielinten käsiteltäväksi, tulisi kokouksessa sopia siitä, missä asian käsittelyä jatketaan ja millä aikataululla.
 • Puheenjohtajan kanta ratkaisee äänestyksen tuloksen äänten jakautuessa muutoin tasan.

Kokouksen sihteeri

 • Sihteeri pitää pöytäkirjaa, joka on kirjallinen selostus kokouksen kulusta sen päättyneeksi julistamiseen asti. Kokouksessa tehdyt päätökset kirjataan pöytäkirjaan ja myös sen jakelusta voidaan kokouksessa sopia.

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajat

 • Pöytäkirjan tarkastajien tulee varmistaa puheenjohtajan kanssa, että sihteerin pitämä pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua ja tiedot kokouksesta toimitetaan kokouksen jälkeen eteenpäin sovitulla tavalla.

Puheoikeuden käyttäjät

 • Keskusteluissa on hyvä olla sekä etuja ja hyötyjä että huolia ja epäilyksiä esille tuovia puheenvuoroja, mutta asiassa tulee pysyä.
 • Asiantuntijoiden tietämystä kannattaa hyödyttää ja heille voidaan esittää lisäkysymyksiä.

Mihin asioihin asukkaat voivat vaikuttaa?

 • Vuokrat
 • Korjaukset sekä niiden rahoittaminen vuosittain ja pidemmällä aikavälillä
 • Talon huoltosopimusten sisältö, hoitojärjestelmä ja tehtävien järjestäminen
 • Teknisen, hallinnollisen ja taloudellisen isännöinnin järjestäminen
 • Talon sisäiset asiat

Talojen sisäisiin asioihin kuuluvat mm. järjestyssäännöt, autopaikat, pyykkitupa ja saunavuorot sekä yhteistilat ja -tilaisuudet erimielisyyksien sovittelun lisäksi. Myös vuokrarästejä voidaan puida kokouksissa. Vuokrarästien syntysyyt ovat yksityisasia, mutta koska niiden määrä vaikuttaa myös muihin vuokralaisiin sekä yhtiön talouteen, summista voidaan keskustella ja niiden maksamiseen etsiä ratkaisua mm. luottamushenkilöiden tai asukastoimikunnan kautta.

Mitä päätöksenteossa tulee ottaa huomioon?

On huomattava, että päätöksentekoa vuokrataloyhtiöissä rajoittavat ainakin laki asuinhuoneiston vuokrauksesta sekä ARA-rahoitettuja kiinteistöjä koskevat lait mm. vuokranmäärityksen, kunnossapidon, asukasvalinnan ja muiden menettelyiden sekä kotirauhan kannalta. Esimerkiksi järjestyssääntöjen tarkoitus on tehdä talon hyvän asumisen pelisäännöt selviksi kaikille, ja niihin on sisällytetty mm. jätelaista, pelastuslaista, tupakkalaista ja terveydensuojelulaista kumpuavia määräyksiä. Lisäksi esimerkiksi tietosuojalaki tulee päätöksiä tehtäessä huomioida, se vaikuttaa mm. kameravalvontaan ja erilaisten viestintä- ja tietojärjestelmien käyttöön.

ARA-talojen vuokranmääritysperiaatteet (etenkin omakustannusperiaate, eli kulut tulee kattaa) antavat raamit asukkaiden osallistumismahdollisuuksille vuokranmäärityksen osalta. Kauhajoen Asunnot huolehtii kiinteistöjen kunnossapidosta ja lähtökohtaisesti pyrkii myös parantamaan yleistä asumisviihtyvyyttä koko ajan parempaan suuntaan – mitä vähemmän muusta kuin ajan kulumisesta johtuvaa korjaamista on, sitä enemmän rahaa jää mm. piha-alueiden ja yhteisten tilojen kehitysprojekteihin. Tietysti esim. erityisen lumiset talvet ja energiakustannusten tai yhtiön lainanhoitoon vaikuttavien korkomenojen nousut voivat aiheuttaa lisäkuluja ja yleisesti ottaen suurten kiinteistökokonaisuuksien taloudenhoito onkin aikamoista tasapainoilua, arkistojen selailua, ajan hermolla pysymistä ja samalla tulevaisuuteen katsomista. Kristallipallosta olisi välillä paljonkin hyötyä.

Kauhajoen Asunnot hyödyntää vuosikymmenten kokemusta asuntojen vuokraustoiminnasta Kauhajoella
Kuvituskuva: Pexels-kollaasi

Vuokrataloyhtiön vuosirytmi

Vuokrataloyhtiön taloushallinnon tilikausi on yleensä yksi kalenterivuosi. Yhtiön toiminnan kannalta tärkeimpiin hallituksessa päätettäviin asioihin kuuluvat talousarvio ja omakustannusperiaatteen pohjalta siihen liittyvä vuokranmääritysesitys sekä korjaussuunnitelmat. Asukkaat voivat antaa näistä yhtiön hallitukselle lausuntoja. Talon rahoitus- ja kulurakenteen muodostumisen tunteminen on välttämätöntä, jotta päätöksistä saadaan toimivia ja laadukkaita.

[Takaisin ylös]

Miten Kauhajoen Asuntojen arjessa toimitaan?

Kaikki Kauhajoen Asuntojen toimistolla tapahtuva tai yhteistyökumppaneiden tekemä työ ei välttämättä näy asukkaille missään vaiheessa. Vuosikymmenten varrella on muodostunut hyväksi havaittuja käytäntöjä, samalla ajastaan jäljessä olevista hommista on pyritty pääsemään eroon. Usein hyvin toimivan systeemin merkkinä on, että asiat hoituvat käytännössä kuin huomaamatta. Kokonaisuuksien hahmottamiseksi voi kuitenkin välillä olla hyvä valottaa ns. kulissien takana tapahtuvia asioitakin.

Vuokranmääritykseen vaikuttavien kustannusten kontrollointi

Muun muassa Kiinteistöpalveluiden yleisiin laatuvaatimuksiin (KiinteistöRYL) sekä isännöinnin eri alalajeihin perehtymällä alkaa pian valjeta, miksi kiinteistönhuollosta maksetaan ihan selvää valuuttaa: alan liiketoimintaa pyörittävillä riittää tarkastuslistoja sekä pykäliä ja ohjeistusta noudatettavaksi. Usein raakaa ruumiillista työtä vaativien rutiinitöiden hoitaminen on tärkeää asumismukavuuden ylläpitämiseksi. Palvelutasosta nipistämällä pitkässä juoksussa voi tehdä itselleen karhunpalveluksen, emmekä halua sahata omaa oksaamme… etenkin, kun sillä istuvat myös asukkaamme.

Helppoja säästökohteita?

Muualla Suomessa säästöjä on haettu mm. tekemällä talon pihatöitä talkoilla ja palkkaamalla asukkaita talon töihin, mutta menettelyllä on saatu aikaan paikoin myös eripuraa. Vaikka vuokralaisten aktiivisuus ja osallistuminen pihanhoitoon sekä ehdotukset piha-alueiden parantamiseksi ovat tervetulleita, on Kauhajoen Asunnot säännönmukaisesti katsonut parhaaksi ulkoistaa myös ulkotyöt, jolloin varsinkin isommat tai säännöllisesti toistuvat hommat hoidetaan kilpailutetun sopimuksen mukaisesti rahallista korvausta vastaan.

Eri alojen asiantuntijoiden panosta tarvitaan asumisprojektien toteuttamisessa
Kuvituskuva: Pixabay | Pexels

Tällaisessa tilanteessa kaikki asukkaat maksavat tasapuolisesti ulkoistamisen mukavuudesta vuokrassaan; ketään ei nimittäin voida talkootyöhön velvoittaa ja samalla kuitenkin kiinteistön siisteys, turvallisuus ja yleinen viihtyisyys vaikuttavat kaikkien asukkaiden asumismukavuuteen.

Kun isoista urakoista sovitaan, mm. osallistumismahdollisuuksien tasapuolisuus kilpailutuksia järjestettäessä, referenssit eli suositukset tai näytöt aikaisemmista töistä sekä vakuutuksista huolehtiminen ovat tärkeitä pelkän hintalapun lisäksi. On sekä yhtiön että sen asukaskunnan yleisen edun mukaista, että vastuista pystytään huolehtimaan asianmukaisesti, joten kaikkien tarjouskilpailuun osallistuvien odotetaan toimittavan yhtä yksityiskohtaiset tiedot arvioitaviksi, ilman ohituskaistaa. Tämä koskisi siis myös lisätienestiä tavoittelevia asukkaita.

Viime joulukuussa julkaisimme vuoden päätteeksi blogin mm. vuokrataloyhtiön huoltotehtävistä. Niitä kertyy vuoden mittaan vino pino, sillä kunnossapidosta huolehtimalla vaikutetaan sekä kiinteistöjen arvon säilymiseen että asumisviihtyvyyteen. Yhtiön vastuulle kuuluu asuntojen arvosta, käytettävyydestä, turvallisuudesta ja terveellisyydestä huolehtiminen. Tässä auttaa etenkin sen palkkaama huoltoyhtiö. Huolehtia pitää muun muassa kiinteistöjen lukitusturvallisuudesta ja esim. sähköviat, lämmitys- ja ilmanvaihto-ongelmat, putkivuodot ja -tukokset, kompastumis- tai liukastumisriskit, kolot, halkeamat ja tuhoeläimet pitää hoitaa ajallaan. Asukkaidenkin panosta tarvitaan ja asukkaalla onkin sekä oikeus että velvollisuus ilmoittaa huoltoyhtiölle havaitessaan jonkin yllämainituista ongelmista asunnossaan tai muualla kiinteistön alueella.

Mistä voitaisiin nipistää?

Asukkaiden riittävä omatoimisuus ja hyvä vuorovaikutus huoltoyhtiön sekä isännöitsijän kanssa pitävät huolen siitä, että huoltoyhtiö voi keskittyä heille kuuluviin töihin sen sijasta, että he hoitaisivat myös asukkaiden vastuulle kuuluvia töitä (asunnon siivous, itse hankittujen valaisinten lamppujen vaihdot, lavuaaritukosten ehkäiseminen hiussihtien puhtaanapidolla, roskien vieminen oikeaan paikkaan ja -astiaan, avaimista huolehtiminen, ovenkahvojen ruuvaukset, kulkureittien pitäminen esteettömänä, keittiön rasvasuodattimien puhdistus) eikä isännöitsijän tarvitsisi tavoitella asiakkaita vuokrarästien tai vesilaskujen osalta moneen kertaan. Yhtiön maksettavaksi jäävien laskujen määrä näkyy ajan mittaan nimittäin myös kaikkien asukkaiden vuokrankorotuksissa.

Osa asunnon huoltotöistä vaatii erikoistyökaluja
Kuvituskuva: Ksenia Chernaya | Pexels

Jokainen vuokralainen on tärkeä

Yleisesti ottaen vuokranmaksusta, omasta huoneistosta ja sen ympäristöstä huolehtiminen on yksittäiselle vuokralaiselle aivan riittävä työmäärä, kunhan asunnon kaikki asukkaat varmasti huolehtivat omasta tontistaan. Taustalla vaikuttava yleisestä viihtyvyydestä välittämisen kulttuuri on tärkeä kaikissa kiinteistöissä. Ongelma-alueiden taklaamiseksi yhtiö pyrkii myös kehittämään ja koordinoimaan tietojärjestelmiään ja tiedonkulkua niin, että kulut pystytään osoittamaan tarkasti niiden syntysijoille ja ne saadaan laskutettua yksittäisiltä vuokralaisilta, mikäli he niiden syntymisestä ovat vastuussa. Näin myös ongelmanratkaisun kustannukset jakautuvat asukkaiden kesken reilummin.

Asuntojen asuttuna ja kunnossa pysyminen on tärkeää, joten pyrimme yhtiönä tekemään muuttoa harkitseville vuokrakodeistamme sekä Kauhajoesta laajemminkin mahdollisimman houkuttavia. Vuokrausasteen ollessa korkea ja vuokranmaksun hoituessa ilman nikottelua yhtiön kassasta löytyy huolellisen taloudenpidon ansiosta rahaa kiinteistöjen ja niiden palveluiden kehittämiseen, mikä parantaa asumisviihtyvyyttä ja asuntojen houkuttavuutta entisestään. Haluamme olla vuokra-asuntomarkkinoilla vakavarainen, asioista pitkällä tähtäimellä huolehtiva vuokranantaja, joka tarjoaa kohtuuhintaisia asuntoja vaikka koko loppuelämäksi. Se, vastaavatko asunnonhakijoiden ja asukkaiden mielikuvat tavoitetilaa riippuu myös vuokralaistemme panoksesta.

Onko Kauhajoen Asuntojen vuokrakoti tuleva kotisi Kauhajoella?
Kuvituskuva: Kauhajoen Asunnot & Pexels-kollaasi

Viestinnästä

Vuokrankorotuksista tulee ilmoittaa vuokralaisille vähintään kaksi kuukautta ennen korotuksen voimaantuloa. Muista taloja ja niiden asukkaita koskevista asioista tiedotetaan jatkuvalla menettelyllä eri kanavissa. Koska tiedottaminen edesauttaa asukasdemokratian toteutumista ja avointa tiedonsaantia mutta siitä luonnollisesti syntyy myös kuluja, sille voidaan asettaa määräraha talousarviossa.

Yksi yhtiön keskeisiä arvoja ja tavoitteita on kustannustehokkuus, joka suoraan hyödyttää vuokralaisia maltillisen vuokratason muodossa. Samalla tavoitteena on, että tieto tavoittaa vastaanottajat mahdollisimman tehokkaasti. Koska Kauhajoen Asuntojen kohteissa on rappukäytäviä ja siten luonnollisia paikkoja yhteisille ilmoitustauluille melko vähän, tiedonannot jaetaan yleensä postilaatikoihin paikallisjakeluna tai ne kuljetetaan postitse. Asukkaiden vastuulla on perehtyä tiedonantoihin. Viestintää on harjoitettu myös yhtiön nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa (Facebook) sekä perinteisissä medioissa (paikallis- ja ilmaisjakelulehdet).

Huomaa: Kauhajoen Asuntojen nettisivuilla on koska tahansa kaikkien saatavilla tietoa myös yhtiön hallinnosta sekä siitä, miten talon hoito toimii ja kuka pitää huolta mistäkin tehtävistä. Löydät selostuksen Yhtiön hallinnointi -osiosta. Myös yhteishallintolain ja vuokrien määrittämisen periaatteet on käyty sivustolla läpi.

Emme maksa Facebookille tai Googlelle – pidämme rahat mieluummin Kauhajoella

Kustannustehokkuuteen ja paikallisten yritysten tukemiseen liityvänä periaatteena on olla maksamatta a) Facebook-julkaisujen mainostamisesta lisänäkyvyyden saamiseksi (Facebookin emoyhtiö Meta tunnetusti aiheuttaa hintatietoisille somevastaaville harmaita hiuksia rajoittamalla yritystilien julkaisujen lähtökohtaista näkyvyyttä saadakseen yhtiön maksamaan julkaisujen “boostaamisesta” tykkääjien uutisvirrassa) sekä b) Googlelle hakukonenäkyvyydestä, jolloin sijoitus hakutulossivulla pohjaa lompakon suuruuden sijaan hakukoneoptimoinnin periaatteiden tuntemiseen ja huolella laadittujen sisältöjen julkaisemiseen eteläpohjalaiseen osaamiseen nojaten. Miksi antaa kauhajokisten rahojen valua ulkomaisten jättiyhtiöiden laareihin? Laitamme mieluummin säästyneet rahat suoraan asukkaidemme asumismukavuuden parantamiseen.

Tämä tarkoittaa myös sitä, että Facebook-julkaisujen tavoittavuus on suurelta osin seuraajayleisön tuen varassa. Kauhajoen Asuntojen julkaisuja peukuttamalla ja niitä kommentoimalla niille saadaan ilmaista näkyvyyttä ja tieto kulkee laajemmalle alueelle – Kauhajoen Asuntojen uudet Facebook-seuraajat (linkki aukeaa uudessa välilehdessä, tykkää meistä Facebookissa!) sekä reaktiot ja kommentit julkaisuihin ovat siis erittäin tervetulleita.

Myös ideat yleisöltä tervetulleita!

Olemme aiemmin harkinneet myös muiden somealustojen käyttöönottoa: katsoisitko sinä esimerkiksi Pinterest-, YouTube- tai TikTok-sisältöjä Kauhajoen Asunnoilta? Minkälainen sisältö kiinnostaisi? Kuulemme asiasta mielellämme toimistolla tai vaikka sähköpostilla. Emme halua julkaista sisältöä vain julkaisemisen ilosta, sillä se vaatii myös työtä eli jonkun ihmisen työpanosta – pyrimme siis valitsemaan tavoittavimmat ja kustannustehokkaimmat kanavat, joihin tarkoituksena on luoda toimivaa sisältöä Kauhajoen Asuntoihin ja Kauhajoella asumiseen liittyen.

[Takaisin ylös]

Kuvassa somekanavia – tosin yhtä niistä ei ole enää olemassakaan (Google Plus)
Kuvituskuva: Tracy Le Blanc | Pexels

Asukkaiden ääni kuuluviin

Kuten yllä on kuvattu, asukasdemokratia vaatii jatkuvia panostuksia sekä asukkailta että vuokrataloyhtiöltä. Työ jatkuu eikä luultavasti koskaan tule loppumaan, sillä aina löytyy kehitettävää, päivitettävää sekä uusia ideoita. Jos haluat vaikuttaa oman talosi asioihin tai asumiseen Kauhajoella laajemminkin, tuo ideasi rohkeasti esiin!

Tietoa mieltä askarruttavista käytännön asioista saa yhtiön edustajilta ja asumista koskevista juoksevista asioista tiedotetaan myös erikseen. Myös yhtiön hallituksen asukasjäseniin voi ottaa yhteyttä, jos asukas haluaa tehdä jostakin asumista koskevasta asiasta lausunnon kokoukseen tai tarjota kehitysehdotuksia harkittavaksi. Kokouksia järjestetään kuukausittain.

Toivotamme kaikille hyvää kevättä sekä intoa positiiviseen vaikuttamiseen omassa kotitalossa!

[Takaisin ylös]

Eri näkökulmien kuunteleminen auttaa päätöksenteossa
Kuvituskuva: Pexels-kollaasi

Kirjoittanut Kauhajoen Asunnot

Tule löytämään kotisi Kauhajoelta, meillä on kaupungin suurin valikoima vuokra-asuntoja! Olemme kokonaan kaupungin omistama, turvallinen ja luotettava vuokranantaja.